میکروکتاب استقلال مال

آموزش چهاروجهی گردش پول

Rich dad's cashflow quadrant
نویسنده: رابرت کیوساکی
سبکتو
یک ساعت
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه