میکروکتاب
  
  

  

  
  
  

۲۱ روز تا رسیدن به تحول

خرید اشتراک دانلود اپلیکیشن
ناشناخته

مقدمه

همه ما به دنبال بهتر شدن هستیم تا بتوانیم رفتارهای درست را جایگزین عادت‌های بد کنیم. اگر این کتاب در دستان شماست، باید به شما تبریک گفت که تصمیمی‌ آگاهانه گرفتید و زندگی خود را به سمت موفقیت و تغییرات مثبت پیش می‌برید. با عمل کردن به تمرینات این کتاب، تغییراتی را در زندگی تجربه می‌کنید که شاید سالها به دنبال آن بودید. تجربیات دلنشینی که باورهای قدیمی‌و منفی را از شما دور کرده و انرژی شما را دوباره به جریان می‌اندازد. هر کدام از ما باورها و عقایدی داریم که گاهی از کودکی همراه ما بوده اند بدون اینکه بدانیم درست هستند یا نه. حالا زمان آن است که آنها را بررسی کنیم و تصمیم بگیریم که کدام باید در زندگی ما بمانند و کدام‌ها را باید رها کنیم. من دوست دارم تصور کنم که عقاید و باورهای کهنه ام را با ریختن در رودخانه به دست جریان آب می‌سپارم آنها در آب حل می‌شوند و هرگز باز نمی‌گردند.

زندگی شما را دوست دارد. او می‌خواهد ذهنی آرام،شاد و مطمئن داشته باشید. شما شایسته بهترین‌ها هستید و باید همیشه احساس راحتی کنید و درآمد خوبی داشته باشید. فرصت این زندگی را از خود نگیرید.