میکروکتاب
  
  

  

  
  
  

بیندیشید و ثروتمند شوید

خرید اشتراک دانلود اپلیکیشن
ناشناخته

مقدمه

 

هر دستاوردی که در زندگی بدست می‌آوریم، از جمله ثروت و دستاوردهای مالی، با یک ایده‌ شروع می‌شوند. ثروت نتیجه‌ تبدیل کردن ایده‌های موجود در ذهن‌مان به واقعیتی است که به دیگران خدمت برساند و افراد حاضر باشند برای بهره‌مندی از آن پول پرداخت کنند. می‌توان این کار را از طریق تلقین به خود، برنامه‌ریزی سازمان‌دهی شده، گروهی از افراد دارای نبوغ و ایجاد یک هماهنگی درونی میان افکار، فعالیت‌ها و دستاوردهای زندگی‌تان انجام دهید. می‌توانید به همه‌ چیزهایی که در طول روز فکر می‌کنید دست پیدا کنید. برای اینکه کنترل زندگی‌تان را در دست بگیرید باید افکارتان را تحت کنترل خود درآورید.