میکروکتاب حس ششم (صوتی)

چگونه از گواهی دل در زندگی استفاده کنیم

Practical Intuition
نویسنده: لورا دی
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
دو ساعت و ۳ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی