میکروکتاب ذهن حواس جمع (صوتی)

چگونه کنترل زندگی را به دست بگیرید

Indistractable
نویسنده: نیر ایال
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۵۳ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی