میکروکتاب میثاق پنجم (صوتی)

با تسلط به خود، جهان دیگری بسازیم

The fifth agreement
نویسنده: دون میگوئل روئیز
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۱۷ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت و ۳۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی