میکروکتاب چانه زنی با شیطان (صوتی)

چه زمانی مذاکره کنیم و چه زمانی مبارزه

Bargaining with the Devil
نویسنده: رابرت منوکین
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۷ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی