میکروکتاب قانون ۱۰ برابر (نوشتاری)

بین موفقیت و شکست فقط یک تفاوت وجود دارد

The 10X Rule
نویسنده: گرنت کاردون
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۳۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت