میکروکتاب بیشعوری (صوتی)

راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناک‌ترین بیماری تاریخ بشریت

Asshole No More
نویسنده: خاویر کرمنت
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۹ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی