میکروکتاب دوازده (صوتی)

ویژگی‌های یک مدیریت عالی

12: The Elements of Great Managing
نویسنده: راد واگنر
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۲ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۶ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی