میکروکتاب رهبران آخر از همه غذا می‌خورند (صوتی)

چرا بعضی تیم‌ها در همکاری باهم موفق هستند و برخی نه؟

Leaders Eat Last
نویسنده: سایمون سینک
سبکتو
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۱۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی