میکروکتاب شجاعت (صوتی)

غلبه‌‌بر ترس‌ها و برانگیختن اعتماد به نفس

Courage
نویسنده: دبی فورد
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۳۶ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی