میکروکتاب مثل یک گربه فکر کن! (صوتی)

مثل گربه فکر، رفتار و زندگی کن

How to Think Like a Cat
نویسنده: استفان گارنیه
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی