میکروکتاب معجزه (صوتی)

۲۶ روز سپاسگزاری برای آینده‌ای شگفت انگیز

The Magic
نویسنده: راندا برن
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۲۹ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی