میکروکتاب من چه کسی هستم؟ (صوتی)

راهنمایی برای کشف خودتان و ارزش‌هایتان

Personal Values
نویسنده: مارک منسون
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۴۲ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی