میکروکتاب مکبث (صوتی)

نمایشنامه‌ای جاودان از شکسپیر

Macbeth
نویسنده: ویلیام شکسپیر
روای: راضیه اسدی و مهدی افشاریان
دسته: داستان و رمان
یک ساعت و ۶ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی