میکروکتاب هدف زندگی‌ات را پیدا کن (صوتی)

راهنمایی برای اینکه باید با زندگی خود چه کنید

Finding your life purpose
نویسنده: مارک منسون
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
۵۸ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی