میکروکتاب هوشمندان (صوتی)

آیا برای رسیدن به موفقیت زیادی به خودمان سخت گرفته‌ایم؟

Smarts
نویسنده: چاک مارتین
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۹ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی