میکروکتاب چک لیست (صوتی)

چطور کارها را به شکل درست انجام دهیم

The Checklist Manifesto
نویسنده: آتول گاواندی
راوی: دادبه دادمهر
یک ساعت و ۱۴ دقیقه
نسخه صوتی
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی