میکروکتاب کارآفرین محتاط (صوتی)

تبدیل رویاها به ثروت

Reluctant Entrepreneur
نویسنده: مایکل مسترسون
راوی: مجتبی نظری
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۳۶ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۱۵ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی