میکروکتاب کاش وقتی ۲۰ سالم بود ‌می‌دانستم (صوتی)

مسیری که جایگاه شما را در زندگی می‌سازد

What I Wish I Knew When I Was 20
نویسنده: تینا سیلیگ
راوی: نسترن نجاران
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۴۲ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی