میکروکتاب اثر مرکب

راهکای‌های واقعی برای تغییر زندگی و واقعیت بخشیدن به آرزوها

The Compound Effect
نویسنده: دارن هاردی
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه