میکروکتاب ثروتمندترین مرد بابل

اسرار موفقیت مالی از کتابی ۹۰ ساله

The Richest Man in Babylon
نویسنده: جورج کلاسون
سبکتو
۴۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه