میکروکتاب ثروتمندترین مرد بابل (نوشتاری)

اسرار موفقیت مالی از کتابی ۹۰ ساله

The Richest Man in Babylon
نویسنده: جورج کلاسون
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۴۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه