میکروکتاب رمز خلاقیت (نوشتاری)

شش مهارت اصلی کارآفرینان خلاق

The Creator’s Code
نویسنده: امی ویلکینسون
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت