میکروکتاب رمز خلاقیت

شش مهارت اصلی کارآفرینان خلاق

The Creator’s Code
نویسنده: امی ویلکینسون
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت