میکروکتاب سندباد و سفرهای او (نوشتاری)

دفتر دوم

Sinbad
نویسنده: عبداللطیف طسوجی
جلال نوع‌پرست
دسته: داستان و رمان
۶۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: یک ساعت