میکروکتاب قدرت را دوباره پس بگیر

۱۳ کاری که افراد قوی ذهن انجام نمی‌دهند

13 Things Mentally Strong People Don't Do
نویسنده: امی مورین
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت