میکروکتاب قدرت را دوباره پس بگیر (نوشتاری)

۱۳ کاری که افراد قوی ذهن انجام نمی‌دهند

13 Things Mentally Strong People Don't Do
نویسنده: امی مورین
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت