میکروکتاب چرا که نه؟! (نوشتاری)

چطور مشکلات بزرگ و کوچک را حل کنیم؟

?Why Not
نویسنده: بری نالباف
سبکتو
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه