میکروکتاب چرا که نه؟!

چطور مشکلات بزرگ و کوچک را حل کنیم؟

?Why Not
نویسنده: بری نالباف
سبکتو
یک ساعت
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه