میکروکتاب کارآفرین محتاط

تبدیل رویاها به ثروت

Reluctant Entrepreneur
نویسنده: مایکل مسترسون
چکیده‌گر: محمد امیدی
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۱۵ دقیقه