میکروکتاب کارآفرین محتاط (نوشتاری)

تبدیل رویاها به ثروت

Reluctant Entrepreneur
نویسنده: مایکل مسترسون
چکیده‌گر: محمد امیدی
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت و ۱۵ دقیقه