میکروکتاب کاش وقتی ۲۰ سالم بود ‌می‌دانستم (نوشتاری)

مسیری که جایگاه شما را در زندگی می‌سازد

What I Wish I Knew When I Was 20
نویسنده: تینا سیلیگ
سبکتو
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۲۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه