نانوکتاب ابتدا تمام قوانین را زیر پا بگذارید

بزرگترین رهبران جهان چه کاریی را متفاوت انجام می‌دهند

First, Break all the Rules
نویسنده: مارکوس باکینگهام
دادبه دادمهر
۳۸ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها