نانوکتاب اراده

قدرت اشتیاق و پشتکار

Grit
نویسنده: آنجلا داکورث
راضیه اسدی
۲۸ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها