نانوکتاب اراده

قدرت اشتیاق و پشتکار

Grit
نویسنده: آنجلا داکورث
راضیه اسدی
۲۸ دقیقه

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها