نانوکتاب اولویت دادن به اولویت‌ها

زندگی کردن، عشق ورزیدن، یاد گرفتن و میراثی به جا گذاشتن

First thing first
نویسنده: استیون کاوی
دادبه دادمهر
۳۳ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها