نانوکتاب تغییردهندگان بازی

آنچه رهبران، نوآوران و افراد مستقل برای پیروزی در زندگی انجام می‌دهند.

Game changers
نویسنده: دیو آسپری
دادبه دادمهر
۴۲ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها