نانوکتاب خلاقیت

چطور پیکسار خلاقیت را در شرکتش نهادینه کرد

Creativity
نویسنده: اد کتمول
دادبه دادمهر
۳۲ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها