نانوکتاب رهبری متواضعانه

قدرت روابط، آزادی و اعتماد

Humble Leadership
نویسنده: ادگارد اچ. شین
مهدی افشاریان
۲۵ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها