نانوکتاب قوانین مغز

چطور کارکرد مغزمان را افزایش دهیم

Brain Rules
نویسنده: جان مدینا
دادبه دادمهر
۲۹ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها