نانوکتاب مزیت اسکیل کردن

بیشتر به دست آورید و به کم قانع نباشید

Scaling up Excellence
نویسنده: هاگی رائو
دادبه دادمهر
۳۱ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها