نانوکتاب ساختن برای ماندن

عادات موفق شرکت‌های آرمانگرا

Built to Last
نویسنده: جیم کالینز
دادبه دادمهر
۲۷ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها