میکروکتاب امپراتوری اپ (نوشتاری)

پول‌دار شوید، زندگی کنید و اجازه دهید تکنولوژی در خدمت شما باشد

App Empire
نویسنده: چاد مورتا
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت