میکروکتاب با یک چرا شروع کنید (نوشتاری)

چطور همچون رهبران بزرگ الهام‌بخش باشید

Start with Why
نویسنده: سایمون سینک
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت