میکروکتاب بودا و کله خراب (نوشتاری)

هنر پنهانی موفقیت

The Buddha and the Badass
نویسنده: ویشن لخیانی
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه