میکروکتاب تصمیم گیری به روش درست (نوشتاری)

با درست تصمیم گرفتن کنترل زندگی‌تان را به دست بگیرید

Decide & Conquer
نویسنده: استیون رابینز
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه