میکروکتاب دوباره فکر کن (نوشتاری)

قدرت فهمیدن چیزهایی که نمی‌دانیم

Think Again
نویسنده: آدام گرانت
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۰ ساعت و ۳۰ دقیقه