میکروکتاب ذهن حواس جمع (نوشتاری)

چگونه کنترل زندگی را به دست بگیرید

Indistractable
نویسنده: نیر ایال
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت