میکروکتاب فرمولی برای به انجام رساندن کارها (نوشتاری)

فرمول برنامه‌ریزی

To do list formula
نویسنده: دیمون زاهاریادس
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت