میکروکتاب فریب دادن شیطان (نوشتاری)

رازهای موفقیت و آزادی

Outwitting the devil
نویسنده: ناپلئون هیل
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۴۰ دقیقه