میکروکتاب ماورای طبیعی شدن (نوشتاری)

چطور انسان‌های عادی کارهای غیرعادی انجام می‌دهند

Becoming Supernatural
نویسنده: جو دیسپنزا
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۳ ساعت و ۵۰ دقیقه