میکروکتاب میثاق پنجم (نوشتاری)

با تسلط به خود، جهان دیگری بسازیم

The fifth agreement
نویسنده: دون میگوئل روئیز
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت و ۳۰ دقیقه