میکروکتاب بازی رو عوض کن (نوشتاری)

حماسی فکر کن، حماسی عمل کن

Disrupt
نویسنده: بیل جنسن
سبکتو
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت