میکروکتاب ببخش و بگیر (نوشتاری)

چرا برای موفقیت بیشتر باید بیشتر به دیگران کمک کنیم

Give and Take
نویسنده: آدام گرانت
سبکتو
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۰ ساعت